بوتکمپ ایندوسمنت سایکل


بعد از ترجمه pdf ایندوسمنت سایکل بوتکمپش برگزار شد . داخل جلسات ایندوسمنت سایکل در هر جلسه به ترتیب فصل ها شروع کردیم به بررسی دیدگاه و نظر نویسنده و بعد از اون برای هر کانسپت روی چارت مثال زدیم و مفاهیم رو به صورت کامل روی چارت بررسی کردیم. جاهایی که محتوای بوتکمپ نیاز به اصلاح و بهبود داشت با توجه به تجربه و دیدگاه شخصی اون رو بهبود بخشیدیم و ارائه کردیم(صرفاً دیدگاه نویسنده رو مد نظر قرار ندادیم و دیدگاه خودمون رو هم ترکیب کردیم)
در ابتدای هر جلسه با توجه به مفاهیم و آموزه های جلسات قبل ریکپ چارت انجام میشد و در طول بوتکمپ معاملات لایوی که با استفاده از این کانسپت ها گرفته میشد با دانشجو ها به اشتراک گذاشته میشد

فصل اول (چرا بر اساس کانسپت الگوریتم معامله میکنیم؟)


در این فصل از ایندوسمنت سایکل به ماهیت الگوریتم، دلیل حرکت بازار و بررسی نحوه انجام معاملات و حرکت بازار بر اساس الگوریتم و اهداف الگوریتم صحبت کردیم

. بازار فارکس بزرگترین بازار دنیا به لحاظ نقدینگی است که مسلما در آن عرضه و تقاضا وجود دارد، اما مسئلهای که بسیاری از تریدرها از آن بیاطالع هستند این است که بازار تابع قوانین عرضه و تقاضا نیست! چرا؟ به دلیل وجود افرادی که قیمت را دستکاری میکنند. بانکها و موسسات مالیِ بزرگ این کار را انجام میدهند. بنابراین شما به دلیل عدم توانایی در توضیح این دستکاریها و باور به الگوهای کالسیک نمیتوانید سود کنید.

اهداف اَلگو:

.1 وادارسازی (القا) تریدرها برای باز کردن پوزیشن

 .2 ایجاد اضطراب و ترس به این دلیل که تریدرها غیر منطقی فکر کنند

.3 فعالکردن استاپالسها و پاکسازی سفارشات. ایجاد مشکل مرتبط با مارجین معامالات و از دست رفتن پول تریدرها.

فصل دوم(نقدینگی،سایکل روزانه،سایکل تایم فریم بالاتر)

در این فصل از ایندوسمنت سایکل به بررسی انواع نقدینگی های مهم و بررسی واکنش قیمت بعد از مصرف نقدینگی ها می پردازیم
معرفی نقدینگی و تاثیر وجود آن در بازار، همچنین بررسی نحوه تشخیص نقدینگی ها و دسته بندی آنها بر اساس اهمیت و قدرتی که دارند.

نقدینگی مهمترین مبحث در بازار است نقدینگی دلیل حرکت بازار است نه عرضه و تقاضا. بازار بر اساس دستکاریهای قیمت حرکت میکند و دستکاریهای قیمت هم وجود دارند تا نقدینگی جمع آوری شود.

در مناطقی به صورت بالقوه نقدینگی خیلی زیاد میتواند باشد و در مناطقی هم احتماال نقدینگی کمی وجود داشته باشد. باید بدانید که هر سقف و کفی در بازار نقدینگی است، اما برای اینکه بفهمیم کدام مهمتر است باید بدانیم که نقدینگی تایمفریم باالتر مشابه تایمفریم پایینتر نیست؛ چرا که در تایمفریمهای باالتر نقدینگی بیشتری وجود دارد و هرچه به تایمفریمهای پایینتری برویم نقدینگی ضعیفتر و کمتر خواهد شد. بنابراین ما نقدینگی را به سه دسته مهم تقسیم میکنیم:

نقدینگی ماژور

نقدینگی متوسط

نقدینگی مینور

وقتی که قیمت یک نقدینگی را جمع آوری میکند، بازگشت رخ میدهد. البته به همین سادگی هم نیست وقتی قیمت نقدینگی مهمی را جمع آوری میکند، برمیگردد و ما به آن ایندوسمنت (القا) میگوییم نقدینگی مهم به این معنی است که پول کافی برای یک حرکت بزرگ وجود دارد

نقدینگی ماژور

نقدینگی ماژور

نقدینگی متوسط

سقفها و کفهای ساختار تایمفریم 1 ساعته میباشد. در مثال زیر میبینید که قیمت بعد از جمعآوری یک نقدینگی متوسط چند پیپ حرکت کرده است.

نقدینگی متوسط

نقدینگی مینور

نقدینگی مینور را میتوانید در تایمفریمهای دقیقه ای پیدا کنید مانند 30 دقیقه، 15 دقیقه، 1 دقیقه و غیره از این نوع نقدینگی برای اسکلپ و همچنین ورود با تاییدیه استفاده میکنیم.

نگاه تریدر های خرد

در ادامه فصل دوم به مقایسه دیدگاه تریدر ها خرد در مقابل نقدینگی می پردازیم حاال ببینیم تریدرهای خُرد وقتی چارت را باز میکنند چه میبینند در مثال زیر یک نمونه از الگو های پرایس اکشن رو میتونید ببینید و رفتار واقعی چارت رو پس از تشکیل این الگو

نگاه تریدر های خرد

تریدر خرد: یک شکست زیبا، یک ترید فروش انجام دهم.

تریدر اَلگو: آها! یک شکست جعلی زیبا (فریب)، بعد از جمعآوری استاپالس تریدرهای خرد یک ترید خرید انجام دهم.

نگاه تریدر های خرد

در ادامه این فصل ترکیب نقدینگی، سایکل روزانه، انواع سایکل های زمانی و انواع کیل زون ها رو بررسی میکنیم.
همچنین به بررسی نوع حرکت قیمت در روز های مختلف هفته و وظیفه حرکت قیمت در هرروز هفته پرداختیم.

ایندوسمنت و یا القا (inducement)

القا، یک نقدینگی در نزدیکی یک اردربالک است.

نگاه تریدر های خرد

دیلی سایکل (چرخه روزانه)

در یک روز عادی چه اتفاقی میافتد؟

3 سشن: آسیا > فرانکفورت > لندن > نیویورک اکیومولیشن (تجمیع) سقف و کف اولیه روز

فریب و حرکت جعلی به سمت بیرون رنج آسیا و در خلاف جهت تمایل واقعی بازار روند و حرکت واقعی سقف روز را تشکیل میدهد

در پایان روز بازگشت رخ میدهد (بسته شدن روز)

فریبِ آسیا در مفهوم نقدینگی بخصوص برای تریدرهای میانروزی یکی از نکات بسیار مهم است.

قدرت سایکل سایکل میتواند در همه تایمفریمها با الگوهایی که تکرار میشوند دیده شود.

در مثال پایین یک نمونه از سایکل روزانه رو برای شما بررسی می کنیم

سایکل (چرخه روزانه)

سشن آسیا ناحیه ی رِنجی است که نقدینگی ایجاد میکند

سشن لندن، کفِ سشن فرانکفورت را جمع آوری میکند + کف روزانه قبلی بنابراین این کف میتواند کف روز باشد

  فریب نیویورک: در زمان باز شدن سشن نیویورک، قیمت یک شیفتِ مومنتوم جعلی (شکست ساختار جعلی) میسازد. و این ناحیه عرضه یک فریب است و خیلی از جوجه های اسمارتمانی کار پولشان را در این فریب از دست میدهند.

سایکل چرخه هفتگی

در اینجا ما یک ویکلی سایکل صعودی را بررسی میکنیم

دستکاری قیمت در دوشنبه به سمت جمعآوری نقدینگی حرکت میکند. خیلی از مواقع سقف یا کف هفته در دوشنبه تشکیل میشود.

سه شنبه قیمت سفارشات بیشتری جمع میکند (اکیومولیشن یا تجمیع) و روند را ادامه میدهد.

چهارشنبه تجمیع مجدد و گاهی اوقات هم بازگشت رخ میدهد (بر اساس ساختار تایمفریم باالتر)

پنجشنبه حرکت چهارشنبه را کامل میکند.

جمعه توزیع (دیستریبیوشن) رخ میدهد.

سایکل تایمفریم باالتر

باید بدانید که دو نوع اَلگو در بازار وجود دارد، الگو کوتاه مدت و بلند مدت. در حالت بلند مدت وقتی الگو یک نقدینگی مهم را جمعآوری میکند و سفارشات را قرار میدهد تارگتهای آن هم میتوانند کوتاه مدت و هم بلند مدت باشد

که این بستگی به مقدار نقدینگی جمعآوری شده دارد.

فصل سوم(انتقال پول)

در این فصل از ایندوسمنت سایکل به بررسی انتقال پول پرداختیم . انتقال پول یک تغییر در جهت حرکت است. در این حالت پول بعد از برداشتن نقدینگی طرف فروش، طرف مقابل

یعنی نقدینگی طرف خرید را هدف قرار میدهد. به عبارتی انتقال پول به معنای تغییرِ تحویلِ قیمتِ فروش به تحویلِ قیمت خرید است.

فصل چهارم(ساختار بازار بر اساس کانسپت الگو)


در این فصل از ایندوسمنت سایکل به بررسی ساختار مارکت و کاربرد های آن برروی چارت ، بررسی انواع حرکت قیمت از دیدگاه نقدینگی و شماتیک های ساختار ، توضیح شرایط نقدینگی بودن سقف و کف ها (تشکیل ایندوسمنت) و مثال بر روی چارت و بررسی نواحی ارزان و گران به صورت شماتیک بررسی شده است

ساختار بازار یک نقشه است که به شما کمک خواهد کرد حرکت بعدی را پیشبینی کنید و بفهمید که کجا هستید.

بفهمید که آیا در یک حرکت اصلاحی هستید یا ادامه دهنده. بنابراین ساختار بازار در تایمفریم بالاتر خیلی مهم است.

در واقع ساختار بازار همیشه مثل تصویر بالا آسان نیست. این ساختار نشان میدهد که نقدینگی کافی وجود ندارد (قیمت نقدینگی کافی جمعآوری نکرده است، اگر نقدینگی وجود نداشته باشد قیمت نقدینگی ایجاد میکند که به صورت رنجها و دستکاریهای قیمت خیلی بزرگ دیده میشوند) و همین موضوع سبب شده که قیمت آهسته باال برود و تعیین ساختار برای شما آسان باشد؛ اما در مواردی مانند تصویر زیر قیمت برای حرکت آینده مهندسی نقدینگی انجام میدهد. قیمت برای حرکت آینده پناه و نقدینگی ایجاد میکند و بعدا آن را جمع آوری میکند.

نواحی گران و ارزان

فصل پنجم(نکات تکمیلی ساختار و نقدینگی)


در این فصل از ایندوسمنت سایکل به توضیح و بررسی سقف و کف های قوی و ضعیف+شرایط تشکیل پرداختیم

نکات تکمیلی ساختار و نقدینگی

1  کف قوی کفی است که موجب دستکاری و شکست ساختار شده است.

2 سقف قوی سقفی است که موجب دستکاری و شکست ساختار شده است.

3  کف ضعیف کفی است که نتوانسته ساختار را بشکند. (کفهای ضعیف همیشه توسط یک سقف قوی تشکیل میشوند)

4 سقف ضعیف سقفی است که نتوانسته ساختار را بشکند. (سقفهای ضعیف همیشه توسط یک کف قوی تشکیل میشوند)


سایکل (چرخه روزانه)

زمانی که یک سقف یا کف نقدینگی مهمی جمعآوری کند یعنی آن سقف یا کف خیلی قوی است.


شکست ساختار جعلی


در این قسمت به بررسی شکست ساختار جعلی و شرایط تشکیل آن می پردازیم

این الگو بسیار در بازار اتفاق میافتد و با 3 نکته میتوانید آن را بفهمید:

1 دانستن کف/سقفهای ضعیف و قوی

2 ساختار تایمفریم باالتر (تمایل)

3 نقدینگی داخلی/خارجی

نقدینگی داخلی/خارجی

نقدینگی داخلی و خارجی

در این بخش به بررسی نقدینگی داخلی و خارجی می پردازیم به هر نقدینگی که داخل یک رِنج تشکیل شده باشد نقدینگی داخلی میگویند.

نقدینگی خارجی سقف/کف لگ میباشد که ما آن را به عنوان تارگت در نظر میگیریم.

نقدینگی داخلی/خارجی

ناتوانی در تشکیل سویینگ جدید

ناتوانی در تشکیل سویینگ جدید

در بخش بعدی به توضیح و آموزش انواع الگو های مارکت میکر(AMD, مدل خرید و فروش) می پردازیم

اُلگوی مارکت مِیکر (Market Maker Pattern)

باید بدانید که 80 درصد از حرکات بازار به صورت تشکیل رنجها میباشد. چرا بازار رنجها را میسازد؟ چون بهترین راه برای دستکاری قیمت و ساخت نقدینگی است. در ادامه مهمترین مدلهایی که قیمت میسازد را با شما به اشتراک

میگذارم.

مدل AMD

توزیع-دستکاری-تجمیع (Accumulation-Manipulation-Distribution(AMD

مدل AMD

در این مثال فاز تجمیع قیمت نقدینگی میسازد.

حرکت جعلی اتفاق میافتد (حرکت دستکاری تریدرهای خرد را وادار میسازد تا در جهت اشتباه بازار قرار بگیرند.)

فاز توزیع حرکت واقعی است.

این یک مدل ساده است و درک آن برای شما آسان است. این یک مدل است و اگر آن را بفهمید میتوانید روزانه تعداد زیادی ترید داشته باشید، چون این مدل هر روز، هر هفته و هر ماه تکرار میشود. من این مدل را قویترین

مدل در نظر میگیرم.

در یک کندل چه اتفاقاتی می افتد؟

مدل AMD
مدل AMD

مدل خرید/فروش مارکت میکر

در امه به بررسی مدل خرید/فروش مارکت میکرپرداختیم در مثال زیرمی تونید مدل خرید مارکت میکر را ببینید

مدل خرید:

مدل خرید مارکت میکر
مدل خرید مارکت میکر

فصل ششم(حرکت قیمت کارا و ناکارا)


در این فصل از ایندوسمنت سایکل به بررسی موارد مهم تشخیص کارایی یا ناکارایی قیمت مانند جریان سفارشات موسسه ای، انواع کندل الگو، FVG یا ناکارایی، تفاوت بین حرکت قیمت کارا و ناکارا و … پرداختیم.

جریان سفارشات موسسها یا IOF

پیش از هر چیز میخواهم بگویم که همیشه ابتدا بر روی نقدینگی تمرکز کنید و بعد از آن IOF را بررسی کنید.

همیشه یک ناحیه عرضه یا تقاضای جعلی وجود دارد، بنابراین منطق و مفهوم کار را یاد بگیرید.

اَلگو کندل AC

به کندلی گفته میشود که نقدینگی جمعآوری کرده و بالفاصله بعد از آن یک گپِ ارز باشد.

اَلگو کندل
اَلگو کندل
اَلگو کندل

نکته: الگو کندل حرکتی است که باعث میشود یک سقف یا کف قوی باشد.

FVG یا ناکارایی

قیمتگذاری ناکارا به این معنی است که بازار باید به تعادل برسد. برای هر خرید در بازار باید یک فروش وجود داشته باشد. زمانی که فقط فروش یا خرید در بازار اتفاق میافتد این فاصلهها یا گپها در قیمت بوجود میآیند که الگوریتمهای بانک باید برای قیمتگذاری کارا قیمت را به این گپها برگردانند. این اتفاق اصطالحا خلا در بازار یا خلا نقدینگی گفته میشود.

FVG

خلا نقدینگی تایمفریم باالتر از تایمفریم پایینتر مهمتر است (یادگیری خلا نقدینگی هم مانند نقدینگی است) و الگوریتم باید حفره ها را پر کنند.

FVG

زمانی که یک FVG پر میشود، احتمال زیادی وجود دارد که قیمت برگردد. این بستگی به میزان اهمیت آن FVG دارد FVG( تایمفریم باالتر اهمیتی بیشتری دارد.) برای دیدن همه FVG ها مولتی تایمفریم کار کنید. در پست های قبلی به برسی انواع fvg پرداختیم

کندل وِکتور VC

کندل وکتور = کندل اینگالفینگی که ناکارایی ایجاد کرده است = عدم تعادل بیشتر

زمانی که تریدهای خرد این کندل را میبینید دچار ترس از دست دادن موقعیت میشوند و دست به خرید میزنند. ما خلاف این کار را انجام میدهیم و به دنبال یک موقعیت برای فروش میگردیم.

کندل وِکتور

عدم تعادل با حجم بالا (High Volume Imbalance)

کندل وِکتور

کندل وِکتور

فصل هفتم(اردر بلاک،بریکر بلاک،ریجکشن بلاک)


در این فصل از ایندوسمنت سایکل به توضیح و آموزش بریکر بلاک و ریجکشن بلاک با رسم شکل پرداختیم در پست های قبلتر به بررسی تخصصی تر در مورد اردبلاک ها پرداختیم

در اینجا مثال های تصویری در این موارد می پردازیم

بریکر بلاک BB

بریکر بلاک
بریکر بلاک

نکته: زمانی که مومنتوم شیفت پر قدرت و تهاجمی باشد، برکر بلاک بسیار قوی است.

ریجکشن بلاک RB

ریجکشن بلاک
ریجکشن بلاک

ریجکشن بلاک قوی = القا داشته باشد + در سقف یا کف یک سشن تشکیل شده باشد، سقف یا کف نیویورک یا لندن و گاهی اوقات هم آسیا اما در اکثر مواقع سقف و کف آسیا نقدینگی است

نکته : ریجکشن بالک تایمفریم باالتر در تایمفریم پایینتر یک الگو کندل است.

فصل نهم(تحلیل از بالا به پایین)


در این فصل از ایندوسمنت سایکل بررسی و تحلیل مارکت به صورت مولتی تایم فریم با استفاده از آموزه های دوره+تاییدیه پرایس اکشنی پرداختیم

تاییدیه ورود


تاییدیه پرایس اکشنی

80 درصد مواقع الگوریتمها اُلگوهای پرایس اکشنی جعلی میسازند، اما اگر بدانیم الگوریتمها کجا الگوهای پرایس

اکشنی واقعی میسازند میتوانیم از آنها به عنوان تاییدیه ورود استفاده کنیم.

تاییدیه ورود

فصل دهم(تسلط بر تایم فریم یک دقیقه(پینگ پونگ))


در این فصل از ایندوسمنت سایکل به بررسی و توضیح فلسفه پینگ پونگ تریدینگ روی چارت پرداخته شد.

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ

اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ، ﯾﮏ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺗﺮﯾﺪ روزاﻧﻪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ، ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﻓﺮﯾﻢ در ﺗﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺟﻬﺘﯽ اﯾﻨﮑﻪﻋﻠﯽرﻏﻢﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد،ﻓﺮﯾﻢ ﺗﺎﯾﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮدارﯾﻢ و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بوتکمپ ایندوسمنت سایکل


بعد از ترجمه pdf ایندوسمنت سایکل بوتکمپش برگزار شد . داخل جلسات ایندوسمنت سایکل در هر جلسه به ترتیب فصل ها شروع کردیم به بررسی دیدگاه و نظر نویسنده و بعد از اون برای هر کانسپت روی چارت مثال زدیم و مفاهیم رو به صورت کامل روی چارت بررسی کردیم. جاهایی که محتوای بوتکمپ نیاز به اصلاح و بهبود داشت با توجه به تجربه و دیدگاه شخصی اون رو بهبود بخشیدیم و ارائه کردیم(صرفاً دیدگاه نویسنده رو مد نظر قرار ندادیم و دیدگاه خودمون رو هم ترکیب کردیم)
در ابتدای هر جلسه با توجه به مفاهیم و آموزه های جلسات قبل ریکپ چارت انجام میشد و در طول بوتکمپ معاملات لایوی که با استفاده از این کانسپت ها گرفته میشد با دانشجو ها به اشتراک گذاشته میشد

فصل اول (چرا بر اساس کانسپت الگوریتم معامله میکنیم؟)


در این فصل از ایندوسمنت سایکل به ماهیت الگوریتم، دلیل حرکت بازار و بررسی نحوه انجام معاملات و حرکت بازار بر اساس الگوریتم و اهداف الگوریتم صحبت کردیم

. بازار فارکس بزرگترین بازار دنیا به لحاظ نقدینگی است که مسلما در آن عرضه و تقاضا وجود دارد، اما مسئلهای که بسیاری از تریدرها از آن بیاطالع هستند این است که بازار تابع قوانین عرضه و تقاضا نیست! چرا؟ به دلیل وجود افرادی که قیمت را دستکاری میکنند. بانکها و موسسات مالیِ بزرگ این کار را انجام میدهند. بنابراین شما به دلیل عدم توانایی در توضیح این دستکاریها و باور به الگوهای کالسیک نمیتوانید سود کنید.

اهداف اَلگو:

.1 وادارسازی (القا) تریدرها برای باز کردن پوزیشن

 .2 ایجاد اضطراب و ترس به این دلیل که تریدرها غیر منطقی فکر کنند

.3 فعالکردن استاپالسها و پاکسازی سفارشات. ایجاد مشکل مرتبط با مارجین معامالات و از دست رفتن پول تریدرها.

فصل دوم(نقدینگی،سایکل روزانه،سایکل تایم فریم بالاتر)

در این فصل از ایندوسمنت سایکل به بررسی انواع نقدینگی های مهم و بررسی واکنش قیمت بعد از مصرف نقدینگی ها می پردازیم
معرفی نقدینگی و تاثیر وجود آن در بازار، همچنین بررسی نحوه تشخیص نقدینگی ها و دسته بندی آنها بر اساس اهمیت و قدرتی که دارند.

نقدینگی مهمترین مبحث در بازار است نقدینگی دلیل حرکت بازار است نه عرضه و تقاضا. بازار بر اساس دستکاریهای قیمت حرکت میکند و دستکاریهای قیمت هم وجود دارند تا نقدینگی جمع آوری شود.

در مناطقی به صورت بالقوه نقدینگی خیلی زیاد میتواند باشد و در مناطقی هم احتماال نقدینگی کمی وجود داشته باشد. باید بدانید که هر سقف و کفی در بازار نقدینگی است، اما برای اینکه بفهمیم کدام مهمتر است باید بدانیم که نقدینگی تایمفریم باالتر مشابه تایمفریم پایینتر نیست؛ چرا که در تایمفریمهای باالتر نقدینگی بیشتری وجود دارد و هرچه به تایمفریمهای پایینتری برویم نقدینگی ضعیفتر و کمتر خواهد شد. بنابراین ما نقدینگی را به سه دسته مهم تقسیم میکنیم:

نقدینگی ماژور

نقدینگی متوسط

نقدینگی مینور

وقتی که قیمت یک نقدینگی را جمع آوری میکند، بازگشت رخ میدهد. البته به همین سادگی هم نیست وقتی قیمت نقدینگی مهمی را جمع آوری میکند، برمیگردد و ما به آن ایندوسمنت (القا) میگوییم نقدینگی مهم به این معنی است که پول کافی برای یک حرکت بزرگ وجود دارد

نقدینگی ماژور

نقدینگی ماژور

نقدینگی متوسط

سقفها و کفهای ساختار تایمفریم 1 ساعته میباشد. در مثال زیر میبینید که قیمت بعد از جمعآوری یک نقدینگی متوسط چند پیپ حرکت کرده است.

نقدینگی متوسط

نقدینگی مینور

نقدینگی مینور را میتوانید در تایمفریمهای دقیقه ای پیدا کنید مانند 30 دقیقه، 15 دقیقه، 1 دقیقه و غیره از این نوع نقدینگی برای اسکلپ و همچنین ورود با تاییدیه استفاده میکنیم.

نگاه تریدر های خرد

در ادامه فصل دوم به مقایسه دیدگاه تریدر ها خرد در مقابل نقدینگی می پردازیم حاال ببینیم تریدرهای خُرد وقتی چارت را باز میکنند چه میبینند در مثال زیر یک نمونه از الگو های پرایس اکشن رو میتونید ببینید و رفتار واقعی چارت رو پس از تشکیل این الگو

نگاه تریدر های خرد

تریدر خرد: یک شکست زیبا، یک ترید فروش انجام دهم.

تریدر اَلگو: آها! یک شکست جعلی زیبا (فریب)، بعد از جمعآوری استاپالس تریدرهای خرد یک ترید خرید انجام دهم.

نگاه تریدر های خرد

در ادامه این فصل ترکیب نقدینگی، سایکل روزانه، انواع سایکل های زمانی و انواع کیل زون ها رو بررسی میکنیم.
همچنین به بررسی نوع حرکت قیمت در روز های مختلف هفته و وظیفه حرکت قیمت در هرروز هفته پرداختیم.

ایندوسمنت و یا القا (inducement)

القا، یک نقدینگی در نزدیکی یک اردربالک است.

نگاه تریدر های خرد

دیلی سایکل (چرخه روزانه)

در یک روز عادی چه اتفاقی میافتد؟

3 سشن: آسیا > فرانکفورت > لندن > نیویورک اکیومولیشن (تجمیع) سقف و کف اولیه روز

فریب و حرکت جعلی به سمت بیرون رنج آسیا و در خلاف جهت تمایل واقعی بازار روند و حرکت واقعی سقف روز را تشکیل میدهد

در پایان روز بازگشت رخ میدهد (بسته شدن روز)

فریبِ آسیا در مفهوم نقدینگی بخصوص برای تریدرهای میانروزی یکی از نکات بسیار مهم است.

قدرت سایکل سایکل میتواند در همه تایمفریمها با الگوهایی که تکرار میشوند دیده شود.

در مثال پایین یک نمونه از سایکل روزانه رو برای شما بررسی می کنیم

سایکل (چرخه روزانه)

سشن آسیا ناحیه ی رِنجی است که نقدینگی ایجاد میکند

سشن لندن، کفِ سشن فرانکفورت را جمع آوری میکند + کف روزانه قبلی بنابراین این کف میتواند کف روز باشد

  فریب نیویورک: در زمان باز شدن سشن نیویورک، قیمت یک شیفتِ مومنتوم جعلی (شکست ساختار جعلی) میسازد. و این ناحیه عرضه یک فریب است و خیلی از جوجه های اسمارتمانی کار پولشان را در این فریب از دست میدهند.

سایکل چرخه هفتگی

در اینجا ما یک ویکلی سایکل صعودی را بررسی میکنیم

دستکاری قیمت در دوشنبه به سمت جمعآوری نقدینگی حرکت میکند. خیلی از مواقع سقف یا کف هفته در دوشنبه تشکیل میشود.

سه شنبه قیمت سفارشات بیشتری جمع میکند (اکیومولیشن یا تجمیع) و روند را ادامه میدهد.

چهارشنبه تجمیع مجدد و گاهی اوقات هم بازگشت رخ میدهد (بر اساس ساختار تایمفریم باالتر)

پنجشنبه حرکت چهارشنبه را کامل میکند.

جمعه توزیع (دیستریبیوشن) رخ میدهد.

سایکل تایمفریم باالتر

باید بدانید که دو نوع اَلگو در بازار وجود دارد، الگو کوتاه مدت و بلند مدت. در حالت بلند مدت وقتی الگو یک نقدینگی مهم را جمعآوری میکند و سفارشات را قرار میدهد تارگتهای آن هم میتوانند کوتاه مدت و هم بلند مدت باشد

که این بستگی به مقدار نقدینگی جمعآوری شده دارد.

فصل سوم(انتقال پول)

در این فصل از ایندوسمنت سایکل به بررسی انتقال پول پرداختیم . انتقال پول یک تغییر در جهت حرکت است. در این حالت پول بعد از برداشتن نقدینگی طرف فروش، طرف مقابل

یعنی نقدینگی طرف خرید را هدف قرار میدهد. به عبارتی انتقال پول به معنای تغییرِ تحویلِ قیمتِ فروش به تحویلِ قیمت خرید است.

فصل چهارم(ساختار بازار بر اساس کانسپت الگو)


در این فصل از ایندوسمنت سایکل به بررسی ساختار مارکت و کاربرد های آن برروی چارت ، بررسی انواع حرکت قیمت از دیدگاه نقدینگی و شماتیک های ساختار ، توضیح شرایط نقدینگی بودن سقف و کف ها (تشکیل ایندوسمنت) و مثال بر روی چارت و بررسی نواحی ارزان و گران به صورت شماتیک بررسی شده است

ساختار بازار یک نقشه است که به شما کمک خواهد کرد حرکت بعدی را پیشبینی کنید و بفهمید که کجا هستید.

بفهمید که آیا در یک حرکت اصلاحی هستید یا ادامه دهنده. بنابراین ساختار بازار در تایمفریم بالاتر خیلی مهم است.

در واقع ساختار بازار همیشه مثل تصویر بالا آسان نیست. این ساختار نشان میدهد که نقدینگی کافی وجود ندارد (قیمت نقدینگی کافی جمعآوری نکرده است، اگر نقدینگی وجود نداشته باشد قیمت نقدینگی ایجاد میکند که به صورت رنجها و دستکاریهای قیمت خیلی بزرگ دیده میشوند) و همین موضوع سبب شده که قیمت آهسته باال برود و تعیین ساختار برای شما آسان باشد؛ اما در مواردی مانند تصویر زیر قیمت برای حرکت آینده مهندسی نقدینگی انجام میدهد. قیمت برای حرکت آینده پناه و نقدینگی ایجاد میکند و بعدا آن را جمع آوری میکند.

نواحی گران و ارزان

فصل پنجم(نکات تکمیلی ساختار و نقدینگی)


در این فصل از ایندوسمنت سایکل به توضیح و بررسی سقف و کف های قوی و ضعیف+شرایط تشکیل پرداختیم

نکات تکمیلی ساختار و نقدینگی

1  کف قوی کفی است که موجب دستکاری و شکست ساختار شده است.

2 سقف قوی سقفی است که موجب دستکاری و شکست ساختار شده است.

3  کف ضعیف کفی است که نتوانسته ساختار را بشکند. (کفهای ضعیف همیشه توسط یک سقف قوی تشکیل میشوند)

4 سقف ضعیف سقفی است که نتوانسته ساختار را بشکند. (سقفهای ضعیف همیشه توسط یک کف قوی تشکیل میشوند)


سایکل (چرخه روزانه)

زمانی که یک سقف یا کف نقدینگی مهمی جمعآوری کند یعنی آن سقف یا کف خیلی قوی است.


شکست ساختار جعلی


در این قسمت به بررسی شکست ساختار جعلی و شرایط تشکیل آن می پردازیم

این الگو بسیار در بازار اتفاق میافتد و با 3 نکته میتوانید آن را بفهمید:

1 دانستن کف/سقفهای ضعیف و قوی

2 ساختار تایمفریم باالتر (تمایل)

3 نقدینگی داخلی/خارجی

نقدینگی داخلی/خارجی

نقدینگی داخلی و خارجی

در این بخش به بررسی نقدینگی داخلی و خارجی می پردازیم به هر نقدینگی که داخل یک رِنج تشکیل شده باشد نقدینگی داخلی میگویند.

نقدینگی خارجی سقف/کف لگ میباشد که ما آن را به عنوان تارگت در نظر میگیریم.

نقدینگی داخلی/خارجی

ناتوانی در تشکیل سویینگ جدید

ناتوانی در تشکیل سویینگ جدید

در بخش بعدی به توضیح و آموزش انواع الگو های مارکت میکر(AMD, مدل خرید و فروش) می پردازیم

اُلگوی مارکت مِیکر (Market Maker Pattern)

باید بدانید که 80 درصد از حرکات بازار به صورت تشکیل رنجها میباشد. چرا بازار رنجها را میسازد؟ چون بهترین راه برای دستکاری قیمت و ساخت نقدینگی است. در ادامه مهمترین مدلهایی که قیمت میسازد را با شما به اشتراک

میگذارم.

مدل AMD

توزیع-دستکاری-تجمیع (Accumulation-Manipulation-Distribution(AMD

مدل AMD

در این مثال فاز تجمیع قیمت نقدینگی میسازد.

حرکت جعلی اتفاق میافتد (حرکت دستکاری تریدرهای خرد را وادار میسازد تا در جهت اشتباه بازار قرار بگیرند.)

فاز توزیع حرکت واقعی است.

این یک مدل ساده است و درک آن برای شما آسان است. این یک مدل است و اگر آن را بفهمید میتوانید روزانه تعداد زیادی ترید داشته باشید، چون این مدل هر روز، هر هفته و هر ماه تکرار میشود. من این مدل را قویترین

مدل در نظر میگیرم.

در یک کندل چه اتفاقاتی می افتد؟

مدل AMD
مدل AMD

مدل خرید/فروش مارکت میکر

در امه به بررسی مدل خرید/فروش مارکت میکرپرداختیم در مثال زیرمی تونید مدل خرید مارکت میکر را ببینید

مدل خرید:

مدل خرید مارکت میکر
مدل خرید مارکت میکر

فصل ششم(حرکت قیمت کارا و ناکارا)


در این فصل از ایندوسمنت سایکل به بررسی موارد مهم تشخیص کارایی یا ناکارایی قیمت مانند جریان سفارشات موسسه ای، انواع کندل الگو، FVG یا ناکارایی، تفاوت بین حرکت قیمت کارا و ناکارا و … پرداختیم.

جریان سفارشات موسسها یا IOF

پیش از هر چیز میخواهم بگویم که همیشه ابتدا بر روی نقدینگی تمرکز کنید و بعد از آن IOF را بررسی کنید.

همیشه یک ناحیه عرضه یا تقاضای جعلی وجود دارد، بنابراین منطق و مفهوم کار را یاد بگیرید.

اَلگو کندل AC

به کندلی گفته میشود که نقدینگی جمعآوری کرده و بالفاصله بعد از آن یک گپِ ارز باشد.

اَلگو کندل
اَلگو کندل
اَلگو کندل

نکته: الگو کندل حرکتی است که باعث میشود یک سقف یا کف قوی باشد.

FVG یا ناکارایی

قیمتگذاری ناکارا به این معنی است که بازار باید به تعادل برسد. برای هر خرید در بازار باید یک فروش وجود داشته باشد. زمانی که فقط فروش یا خرید در بازار اتفاق میافتد این فاصلهها یا گپها در قیمت بوجود میآیند که الگوریتمهای بانک باید برای قیمتگذاری کارا قیمت را به این گپها برگردانند. این اتفاق اصطالحا خلا در بازار یا خلا نقدینگی گفته میشود.

FVG

خلا نقدینگی تایمفریم باالتر از تایمفریم پایینتر مهمتر است (یادگیری خلا نقدینگی هم مانند نقدینگی است) و الگوریتم باید حفره ها را پر کنند.

FVG

زمانی که یک FVG پر میشود، احتمال زیادی وجود دارد که قیمت برگردد. این بستگی به میزان اهمیت آن FVG دارد FVG( تایمفریم باالتر اهمیتی بیشتری دارد.) برای دیدن همه FVG ها مولتی تایمفریم کار کنید. در پست های قبلی به برسی انواع fvg پرداختیم

کندل وِکتور VC

کندل وکتور = کندل اینگالفینگی که ناکارایی ایجاد کرده است = عدم تعادل بیشتر

زمانی که تریدهای خرد این کندل را میبینید دچار ترس از دست دادن موقعیت میشوند و دست به خرید میزنند. ما خلاف این کار را انجام میدهیم و به دنبال یک موقعیت برای فروش میگردیم.

کندل وِکتور

عدم تعادل با حجم بالا (High Volume Imbalance)

کندل وِکتور

کندل وِکتور

فصل هفتم(اردر بلاک،بریکر بلاک،ریجکشن بلاک)


در این فصل از ایندوسمنت سایکل به توضیح و آموزش بریکر بلاک و ریجکشن بلاک با رسم شکل پرداختیم در پست های قبلتر به بررسی تخصصی تر در مورد اردبلاک ها پرداختیم

در اینجا مثال های تصویری در این موارد می پردازیم

بریکر بلاک BB

بریکر بلاک
بریکر بلاک

نکته: زمانی که مومنتوم شیفت پر قدرت و تهاجمی باشد، برکر بلاک بسیار قوی است.

ریجکشن بلاک RB

ریجکشن بلاک
ریجکشن بلاک

ریجکشن بلاک قوی = القا داشته باشد + در سقف یا کف یک سشن تشکیل شده باشد، سقف یا کف نیویورک یا لندن و گاهی اوقات هم آسیا اما در اکثر مواقع سقف و کف آسیا نقدینگی است

نکته : ریجکشن بالک تایمفریم باالتر در تایمفریم پایینتر یک الگو کندل است.

فصل نهم(تحلیل از بالا به پایین)


در این فصل از ایندوسمنت سایکل بررسی و تحلیل مارکت به صورت مولتی تایم فریم با استفاده از آموزه های دوره+تاییدیه پرایس اکشنی پرداختیم

تاییدیه ورود


تاییدیه پرایس اکشنی

80 درصد مواقع الگوریتمها اُلگوهای پرایس اکشنی جعلی میسازند، اما اگر بدانیم الگوریتمها کجا الگوهای پرایس

اکشنی واقعی میسازند میتوانیم از آنها به عنوان تاییدیه ورود استفاده کنیم.

تاییدیه ورود

فصل دهم(تسلط بر تایم فریم یک دقیقه(پینگ پونگ))


در این فصل از ایندوسمنت سایکل به بررسی و توضیح فلسفه پینگ پونگ تریدینگ روی چارت پرداخته شد.

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ

اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ، ﯾﮏ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺗﺮﯾﺪ روزاﻧﻪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ، ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﻓﺮﯾﻢ در ﺗﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺟﻬﺘﯽ اﯾﻨﮑﻪﻋﻠﯽرﻏﻢﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد،ﻓﺮﯾﻢ ﺗﺎﯾﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮدارﯾﻢ و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *